BMW 320i mit Status Dystany chrome/black inserts 8,5×20

BMW 320i mit Status Dystany chrome/black inserts 8,5×20